gwarancja wadialna

Wadium - wymagane jest zazwyczaj przy przetargach na rzecz organu organizującego przetarg, jako zabezpieczenie sytuacji gdy oferent:

  • - wycofa ofertę po upływie terminu składania oferty lub po wygraniu przetargu
  • - odmówi podpisania kontraktu na warunkach określonych w składanej przez siebie ofercie,
  • - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków kontraktu.
  • - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Wadium - zamówienia publiczne - przy przetargach organizowanych w ramach zamówień· publicznych , których równowartość w złotych przekracza kwotę 60.000 euro wniesienie wadium jest obowiązkowe.

Wadium w przetargach jest jednak· często wymagane również przy mniejszych kwotach, również w sektorze niepublicznym.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej·z następujących form:

  • - w pieniądzu
  • - poręczeniach bankowych
  • - gwarancjach bankowych
  • - jako gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Wniesieniewadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej jest stosunkowo proste i nie wymaga angażowania· dużych środków - gwarancja wadialna kosztuje z reguły poniżej 1% kwoty wadium.

Oferent startujący w przetargu podpisuje umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń. Towarzystwo Ubezpieczeń wystawia gwarancję zapłaty wadium na rzecz Beneficjenta – organizatora przetargu - w której zobowiązuje się do zapłacenia wadium, w sytuacji gdy Oferent nie dotrzyma warunków przetargu.

Można podpisywać z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy na każdą pojedynczą gwarancję ubezpieczeniową. Jednak przy wielokrotnym korzystaniu z tego typu zabezpieczeń praktykuje się· podpisanie tzw. umowy generalnej czyli umowy przewidującej pewien max. limit czynnych w jednym czasie gwarancji. W ramach tego limitu towarzystwo ubezpieczeniowe w uproszczonym trybie wystawia potrzebne Inwestorowi gwarancje wadialne. Umowę generalną podpisuje się zazwyczaj na rok lub dwa lata.

Należy pamiętać jednak że z chwilą zapłaty jakiejkolwiek kwoty z gwarancji wadialnej , powstaje roszczenie Towarzystwa Ubezpieczeń ·w stosunku do Oferenta o zwrot wszelkich wypłaconych kwot.

Dlatego przed podpisanie umowy o udzielanie pojedynczej gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy generalnej Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokonuje oceny kondycji finansowej klienta a minimalnym zabezpieczeniem na poczet tych należności jest złożenie weksla „In blanco”

Więcej informacji o wymaganiach· jakie trzeba spełnić aby otrzymać gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium znajdziesz w zakładce "Wymagane dokumenty"